Anw-compensatie is vervallen

De Anw-compensatie van ABP voor uw partner in geval van uw overlijden is vervallen per 1 mei 2018. Dit is alleen voor u van toepassing als u een partner heeft jonger dan de AOW-leeftijd en uw partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid. Uw partner komt niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?

Als u dat nodig vindt, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor, mogelijk heeft uw werkgever wel een collectieve oplossing. Verzekeringsmaatschappijen bieden wel oplossingen. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is mede afhankelijk van de financiële situatie van uw partner na uw overlijden.

Heeft u diensttijd vóór 1996? Dan komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op zijn of haar nabestaandenpensioen. Overweegt u een aanvullende verzekering tegen het wegvallen van de Anw-compensatie? Dan kunt u rekening houden met deze aanvulling als u aan de voorwaarden voldoet. Meer over deze aanvulling leest u onder het kopje ‘aanvulling nabestaandenpensioen’.

Uitzonderingsregeling

Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet konden verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 konden verzekeren. Meer over deze regeling leest u hieronder bij het kopje ‘uitzonderingsregeling’.

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen mogelijk een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). 

Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vulde ABP tot 1 mei 2018 het nabestaandenpensioen voor uw partner in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

U kunt het maximale brutobedrag per jaar vinden op uw uniform pensioenoverzicht 2017 dat u heeft ontvangen. U vindt dit overzicht in MijnABP bij documenten. Alle bedragen op uw pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar.

Let op! In het Pensioenoverzicht 2018 dat u dit jaar ontvangt is de Anw-compensatie niet meer opgenomen.

Uw nabestaandenpensioen

Op uw pensioenoverzicht staat naast de Anw-compensatie ook het nabestaandenpensioen dat uw partner en/of kind(eren) van ABP krijgen als u overlijdt.

Bouwt u nog pensioen op in de middelloonregeling? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2018 meer nabestaandenpensioen op. Dit is meegenomen in de bedragen op MijnABP en uw pensioenoverzicht 2018.

Anw van de overheid

Of uw partner in aanmerking komt voor een Anw-uitkering van de overheid, ziet u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering bij een verzekeraar. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner en wat heeft uw partner nodig als u overlijdt?

Een aantal werkgevers is nog in gesprek over de mogelijkheden voor een (semi-)collectieve oplossing. Een aantal werkgevers heeft dit al geregeld en de betreffende werknemers hiervan op de hoogte gebracht. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt.

Onder het kopje ‘Uitzonderingsregeling’ leest u wat het betekent voor de uitzonderingsregeling van ABP als u zelf een verzekering afsluit.

Heeft u diensttijd vóór 1996? Dan komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op zijn of haar nabestaandenpensioen’. Overweegt u een aanvullende verzekering tegen het wegvallen van de Anw-compensatie? Dan kunt u rekening houden met deze aanvulling als u aan de voorwaarden voldoet.

Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. Uw (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als u voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.

Lees meer in ons nieuwsbericht 'Recht op aanvulling nabestaandenpensioen' (16-02-2018)

Voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet aanvullend konden verzekeren, geldt een uitzondering. Ook heeft ABP bepaalde uitzonderingssituaties vastgesteld. Deze gelden voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 konden verzekeren én die niet in aanmerking komen voor een collectieve verzekering van de werkgever. U moet dit wel kunnen aantonen. In dat geval kan voor uw partner het recht op Anw-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden.


Ik kan wel in aanmerking komen voor Anw-compensatie na 1 mei 2018
Ik kom niet in aanmerking voor Anw-compensatie na 1 mei 2018
Ik kon zelf voor 1 mei 2018 een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.
X
Ik was voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en daardoor voor 1 mei 2018 niet verzekerbaar.
X

Mijn werkgever heeft uiterlijk op 1 mei 2018 een collectieve verzekering aangeboden en ik was nog niet ongeneeslijk ziek.
X
Mijn verzekeraar heeft mij voor 1 mei 2018 afgewezen op basis van bijvoorbeeld mijn leeftijd of arbeidsongeschiktheid en ik kon per 1 mei niet deelnemen aan een collectieve verzekering van mijn werkgever.
X

Mijn verzekeraar geeft voor 1 mei 2018 aan dat ik minimaal 2x de basispremie* moet betalen en ik kon me voor 1 mei niet verzekeren via een collectieve verzekering van mijn werkgever.
X

*De basispremie is de premie (dus zonder een eventuele premieopslag) die de verzekeraar vraagt voor hun verzekering.

Was u voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en kon u zich daardoor niet aanvullend verzekeren? Of kon u zich vanwege de andere uitzonderingssituaties voor 1 mei 2018 niet verzekeren én biedt uw werkgever uiterlijk op 1 mei 2018 geen collectieve verzekering? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij sturen u dan een beoordelingsformulier. Als u het beoordelingsformulier invult en terugstuurt dan stellen we vervolgens vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie. ABP vraagt bewijsstukken op van de afwijzing van uw verzekeraar.

Was u voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en kon u zich daardoor niet verzekeren?

Dan kunt u het beoordelingsformulier zelf invullen, of dat door uw partner laten doen uit uw naam. Indien deze uitzonderingssituatie op u van toepassing is, moet u dit wel kunnen aantonen.

Kon u zich voor 1 mei 2018 om een andere reden niet verzekeren?

Vul dan het beoordelingsformulier in, indien voor u een uitzonderingssituatie van toepassing is. U moet dit wel kunnen aantonen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeraar de afwijzing of de 'minimaal 2x de basispremie' voor 1 mei 2018 bevestigt. ABP vraagt hier bewijsstukken van op.

Let op! In de volgende situaties moet u de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij al meesturen bij het beoordelingsformulier. Dit is van toepassing als:

  • u zich niet kon verzekeren omdat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent of vanwege uw leeftijd.
  • u minimaal 2x de basispremie moet betalen.

In beide situaties moet u bovendien een verklaring van uw werkgever overhandigen dat u zich niet via een collectieve verzekering van uw werkgever kunt verzekeren.

U of uw partner ontvangen binnen enkele weken een reactie van ABP op het ingestuurde beoordelingsformulier.

Lukte het de verzekeraar niet om dit voor 1 mei 2018 aan u te bevestigen? Dan is het voldoende dat u kunt aantonen dat u vóór 1 mei het verzoek heeft ingediend. Vraag uw verzekeraar om een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.

Valt u onder de uitzonderingsregeling? Dan wordt na uw overlijden bepaald of wordt voldaan aan de oude voorwaarden voor Anw-compensatie. Is dat zo, dan ontvangt uw partner Anw-compensatie als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Voor het toekennen van Anw-compensatie gelden de oude voorwaarden:

  • Uw partner heeft geen recht of gedeeltelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.
  • Uw partner is jonger dan de AOW-leeftijd. Bent u militair? Dan geldt dat uw partner jonger moet zijn dan 65 jaar. Of als uw partner geboren is voor 1-1-1954, dan geldt dat uw partner jonger moet zijn dan de AOW-leeftijd.
  • U bouwt op het moment van overlijden nog pensioen op bij ABP of ontvangt pensioen van ABP.
  • Als uw partner jonger is dan 40, ontvangt hij of zij maximaal een jaar Anw-compensatie.

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene Nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners. 

Door de nieuwe voorwaarden van de wet kwamen er minder mensen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Met de Anw-compensatie 'repareerde' ABP dat gedeeltelijk.

Lang niet alle pensioenfondsen deden dat op deze manier. Vaak is er sprake van een vrijwillige verzekering naast het pensioen. Nu de Anw-compensatie wordt beëindigd, wil ABP daar uiteraard zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben alle ABP-deelnemers en pensioengerechtigden met een partner jonger dan de AOW-leeftijd hierover eind 2017 een (nieuws)brief van ons ontvangen.

Als uw partner mogelijk in aanmerking kwam voor Anw-compensatie dan heeft u van ons in december 2017 een brief of e-mail ontvangen met meer informatie. Deze informatie ging over het vervallen van de Anw-compensatie in 2018. U kunt de brief ook in MijnABP bekijken onder 'Uw berichten'. De e-mail vindt u hieronder.

E-mail Vervallen Anw-compensatie per 1 februari 2018 (december 2017)

Inmiddels is de Anw-compensatie per 1 mei 2018 vervallen en zijn de doelgroepen voor de uitzonderingsregeling uitgebreid.